2022-01-27

رهـــــائــــی

کارگران جهان متحد شویم!

انقلابی که به آن خيانت شد

انقلابی که به آن خیانت شد