2021-12-02

رهـــــائــــی

کارگران جهان متحد شویم!

یادداشت های بهروز شادیمقدم(١)

February 25, 2019

۲۳ فوریه‏،

ملا بختیار و خط قرمز و عصر روشنگری .

ملا بختیار یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق وهمدست جمهوری اسلامی ایران که روزگاری داعیۀ چپ بودن داشته و اکنون به دین خود برگشته و “خدا، پیغمبر و قران” را خط قرمز میداند ، در یک سخنرانی که به زبان کوردی است ، روشنگری را که جنبشی فکری و فلسفی در تاریخ تفکرغرب بود که از میانه‌های سدهٔ هفدهم آغاز شد و تا پایان سدهٔ هجدهم ادامه داشت ، تنها جریان مثبت میداند و مارکس و مارکسیسم را غیر روشنگر ارزیابی میکند .

غافل از اینکه عصر روشنگری و مارکسیسم دو جریان مجزا در روند تاریخ اند و اکنون عصر روشنگری نیست .

عصر روشنگری جنبشی در علم و فلسفه و در تقابل با جهان‌بینی قرون وسطایی بود. اهداف اصلی متفکران روشنگری آزادی، پیشرفت، دلیل، مدارا، و پایان دادن به سوء استفاده از کلیسا و دولت بود و مارکسیسم در ادامۀ عصر روشنگری تفکر و جنبش سیاسی و اجتماعی است که بر پایۀ فلسفه و اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم علمی بنا شده است . طبقات و مبارزۀ طبقاتی ، دیکتاتوری پرولتاریا و سوسیالیسم و جامعۀ کمونیستی مبنای آنرا تشکیل میدهد .

۲۲ فوریه ‏‏ ·

عجب نظامی ! عجب کارگری !

جامعۀ سرمایه داری ، ماشین خوب و انسان بد !

بشریت تا این اواخر ظرفهای غذایش را با مرارت و سختی هر روز با دست شسته و امروز ماشین ظرف شویی وسیله ای بسیار راحت است .ماشین ظرف شویی با قیمت 400 اورو خریدم و بعد از چندی چون شلنگ آن زیر پایۀ ماشین گیر کرده بود خوب کار نمیکرد . از طرف شرکت کارگری آمد و بلافاصله ایراد کار را متوجه شد و برطرف کرد . اما چون دید کار زود جابجا شد ، لابد طرحی تو کله اش هم جابجا شد ! گفت میخواهد شیر آب را هم نگاهی کند . گفتم شیر آب درست است و خوب کار میکند . لازم نیست . گوش نداد و مشغول شد .

دو ساعت طول داد . در کف آشپزخانه یک لا دراز میکشید و مشغول بود .مثل افعی از گلوش صدا در میآمد و خود را پیچ و تاب میداد . شکم گنده ای داشت که حکایت از خوردن و لم دادنش میکرد . مرتب به زمانه فحش میداد و عرق میریخت . دیدنش با آن حال و وضع انسان را متنفر میکرد . فکر میکردم عجب کارگری ! در کمال تعجب دیدم چگونه آن افعی تنبل استادانه با کمپیوترش ور میرود . داشت حساب کار را مینوشت .بعد از طرف شرکت مبلغی که باید بابت این کار میدادم ، آمد . 260 اورو . ندادم و نمیدم . به مدت بسیار کوتاهی و بعد از دو نامۀ دیگرشان پرداختی 380 اورو شد !

عجب نظامی ! عجب کارگری !

۲۱ فوریه‏، ·

اخلاق حاکم بر جامعه .

شدت وغظلت اخلاقیات و فرهنگ اخلاقی موجود در ایران و حاکم بر ذهن و زندگی انسانها وحشتناک و باور نکردنی است . میلیون نفر با این فرهنگ زندگی خود و خانوادۀ شان تباه شده و میشود . این فرهنگ ارتجاعی هنوز بر جامعه غالب است .

چپ ایران به مثابه جریانی برآمده از این جامعه از این آفت بی نصیب نبوده و این چپ بیشتر از این که سیاسی باشد ، اخلاقی است .

۱۹ فوریه‏، ‏ ·

سانسور ، سانسور است .

آثار سیاسی و ادبی دنیا مملو از واژه هاست . در آثار جدلی لنین واژه هایی بکار برده شده که دیدگاه موجود اخلاقیون آنرا نه هضم میکند و نه میپذیرد . ماکسیم گورکی البته به غلط مارسل پروست را فاحشۀ بورژوازی میداند و لنین کائوتسکی را مرتد و میدانیم مرتد واژه ای مذهبی است .

دنیای محدود فکری و متکی به روش اخلاق نه قابلیت درگیر شدن با مسائل را دارد و نه توان در افتادن با مصائب را . ما نباید خود سانسوری کنیم . وقتی ادارۀ نگارش فلان و بهمان حذف واژه ها را صادر میکند با حذف صادره از طرف اخلاقیون هیچ فرق ماهوی ندارد . سانسور ، سانسور است .

۱۸ فوریه‏·

داشتن مقداری سواد …

” شکستش را جشن نگیرید ،

شما ای مردان .

چرا که هر چند آن حرامزاده ، مرده است ،

اما آن روسپی که او را بار آورده ،

دوباره میل به جفت‌گیری دارد .” برتولت برشت

چند سال پیش در فیسبوک پستی گذاشتم که درعنوان آن واژۀ “کودکانه” را هم داشت . چند نفری بسیار آزرده شده و مرا سخت سرزنش کردند که این توهین به کودک و معصومیت اوست . از یکی از آنان که خیلی داعیۀ تئوریک بودن دارد پرسیدم که کتابی از لنین بنام “چپ روی ، بیماری کودکی” را دیده است ؟

در پستی که در مورد رضا پهلوی آورده ام ، طرفداران سینه چاک سلطنت و غیر آنها الم شنگه ای راه انداختند که استفاده از واژۀ “حرام زاده” حرام است و توهین به زن و مادر است و … و مضمون اصلی پست به فراموشی سپرده شد .

اظهار نظر کردن درست است و لازم است . اما داشتن مقداری سواد هم برای بعضی ها لازم است .

۱۸ فوریه‏،·

اگر برشت با این شعرش گیر اخلاقیون میفتاد ، سنگسارش نمیکردند .

” شکستش را جشن نگیرید ،

شما ای مردان .

چرا که هر چند آن حرامزاده ، مرده است ،

اما آن روسپی که او را بار آورده ،

دوباره میل به جفت‌گیری دارد .” برتولت برشت

۴ فوریه‏ ·

بوروکرات و لمپن پرولتاریا

بوروکرات و لمپن پرولتاریا بالا و پائین رده بندی طبقاتی نظام کاپیتالیستی را تشکیل میدهند .

هر دو قشر انگل اند و تجسم سیستم گندیده و ضد بشری سرمایه داری را به نمایش میگذارند . منافع طبقاتیشان حکم میکند که بر جان و مال مردم پای بگذارند .

یکی مودب است و دیگری بد فرهنگ .

هر دو از یک قماشند و از یک کاسۀ لجن زار نوشیده اند .

یکی با پنبه سر میبرد و دیگری با قمه .

۲۸ ژانویه‏ ·

سازمان زحمتکشان و

موضع و تفکر سیاسی کومه له .

مخالف افشاء گری بجا و درست منصور حکمت از جریان ناسیونالیستی درون کومه له و شخص مهتدی و پناه دادن این جریان و سکوت در مقابل توطئه ها و اعمالشان و به رسمیت شناختن و پای مذاکره با آن از جانب کومه له و شخص ابراهیم علیزاده یک اشتباه نیست . یک تفکر سیاسی است .

بهروز شادیمقدم

25.2.2019