2021-12-02

رهـــــائــــی

کارگران جهان متحد شویم!

لنین ،نظریه پرداز و معمار بزرگ انقلاب سوسیالستی…

(و اشاره ای به دُر افزوده هایش به مارکسیسم)

– در عصر جنبش های طبقاتی و کارگری در اروپا و در چند کشور عمده که میرفت طومار سرمایه داری را در هم پیچد .

– روند رو به رشد انقلاب سوسیالیستی در جهان .
– پیشروی بلشویک ها در معادلات سیاسی روسیه .
اینها مجموعه مسائلی بودند که بیشتر از گذشته ضرورت تحول و تکامل مارکسیسم را در پی داشتند .
در کشوری عقب افتاده چون روسیه و در جدال قدرتی که میان طبقات اجتماعی و احزاب سیاسی وابسته به این طبقات برای کسب قدرت سیاسی در میان بود ،فقط یک جریان ابتدا کوچک توانست نیرو بگیرد و قدرت حاکمیت بر جامعه را کسب کند و در روند مبارزۀ نظری و جدل های سیاسی و تئوری خود را به جریان قدرتمندی چون بلشویسم تبدیل نماید و این امر فقط از یک ستون استوار و محکم دیگر مارکسیسم بر میآمد که با ارائۀ سیاست ها و تئوری های متناسب با آن شرایط جنبش کارگری و سوسیالیستی را تا مقصد مورد نظر پیش ببرد .
پرچمدار و رهبر این راه پیروزمند لنین بود . بدون لنین انقلاب اکتبر صورت نمیگرفت و اگر انقلابی میشد آنی نبود که شد .
– مارکسیسم مارکس و انگلس را دست مایۀ کار خود قرار دادن .
– تئوری انقلابی را پراتیک کردن و به عرصۀ عمل کشاندن .
– دانش تئوریک و مارکسیستی اش را که ماحاصل تلاش مارکس و انگلس و بر آمده از واقعیت ها و شرایط خاص مبارزاتی دوران جدید و زحمات خود او بود ،به اصل خدشه ناپذیری تبدیل کردن و مارکسیسم را گسترش دادن .
اینها اصول اساسی بودند که حقانیت آفریدند و قدرتمندی مارکسیسم و پیروان آنرا جهت کسب قدرت سیاسی و ایجاد حکومت کارگری در آن شرایط مهیا ساختند .تئوریسین و نظریه پرداز و معمار این کار بزرگ ،لنین بود .
حزبیت و اساسنامۀ حزبی را تدوین کردن ،حق ملل تحت ستم را به رسمیت شناختن و از جنبش های ملت ها دفاع نظری و عملی کردن ،امپریالیسم را آخرین مرحلۀ سرمایه داری تحلیل کردن ،تاکتیک های جدید و فراخور مبارزۀ طبقاتی اتخاذ نمودن ،راه و روش حاکمیت کارگری را در همۀ زمینه ها طرح ریزی و تئوریزه کردن ،گاهی و به درستی و به ضرورت انقلاب و حفظ و گسترش آن از خود مارکسیسم فراتر رفتن و دشمنان و مخالفین انقلاب را سر جای خود نشاندن ،مارکسیسم و اهدافش را زمینی و ممکن گردانیدن و با مجموعۀ بزرگ آثار تئوریک و سیاسی خود به مارکسیسم غنای بیشتری بخشیدن ،متدئولوژی برخورد درست به انسان ،به احزاب ،به دولت و قدرت ها و در عرصۀ عمل و واقع بینانه و بجا موضع گرفتن و اصل را همیشه بر انسانیت و حقانیت راه و روش مارکسیسم نهادن و در مقابل دشمنان آزادی و برابری طلبی سر سخت بودن و کوتاه نیامدن ،اپورتونیسم و تجدید نظر طلبی را بیرحمانه کوبیدن ،اینهاست که لنین و جایگاه او را در میان آموزگاران مارکسیسم برجسته میکند .
در افزدواه های مارکسیسم از طرف لنین در آن عصر و برای بعدها ،یک ضرورت تاریخی بود تا حقانیت و برحق بودن آن بیشتر از پیش روشن شود و آرمان سوسیالیسم و انقلابات آن به چشم جهانیان هدفی ممکن و قابل حصول گردد .

خیزش بزرگ اما نه قیام .

(یک پیروزی بزرگ در مقابل حاکمیت ارتجاعی ایران) .
برای قیام و سرنگونی و جابجایی یک حکومت ، لنین سه اصل را قرار میدهد :
1 _ مردم حکومت را نخواهند .
2 _ حکومت قادر به حاکمیت نباشد .
3 _ مردم جهت سرنگونی رژیم بپا خیزند .
در معادلۀ فوق دو اصل اول مهم است ولی کافی نیست .
بعد از حدود چهل سال از حاکمیت حکومت اسلامی در ایران و برای اولین بار در شهرهای مختلف صفی از جوانان رادیکال و قشر پیشرو جامعه با شعار سرنگونی حکومت پا به میدان گذاشت .
این واقعه هشدار بزرگی به حکومت سیاه بود . بعد از 5 روز تلاش ، مردم به معنای وسیع و لازم به صحنه نیامدند . حکومت هم از لاک وحشت خود بیرون خزید و در مقابل این خیزش یک گام به عقب نهاد و اعتراضات مردم را قبول کرد و گامی هم به جلو که مقابله به مثل خواهد کرد و عده ای را هم دستگیر نمود .
توده های مردم یعنی نیروی اصلی قیام ، آنانی که حکومت را نمیخواهند در این واقعه نظاره گر صحنه بودند . یعنی پاسیف . سکوت روزهای اولیۀ حکومت و هشدار بعدی آن و سکوت مردم ، معنا دار بود و بیان این واقعیت هست که این معادله هنوز در این شرایط و این روز به معنای قیام و سرنگونی نیست . بلکه مرحلۀ اول جنبش است .
حرکت قشر پیشرو جامعه و این خیزش مهم و جدی در گام اول خود و بدون حضور مردم اگر چه تنها ماند اما یک پیروزی بزرگ در مقابل حاکمیت ارتجاعی بود . یک خیزش بزرگ بود اما نه قیام .

پیروز باد مبارزات حق طلبانۀ مردم ایران
مرگ بر رژیم سیاه اسلامی ایران
زنده باد سوسیالیسم

بهروز شادیمقدم