2022-01-27

رهـــــائــــی

کارگران جهان متحد شویم!

ادبیات

                                        از آتش عشق هر که افروخته نيست         با او سر سوزني دلم دوخته نيست

                                        گر سوخته دل نه اي زما دور که ما         آتش به دلي زنيم کو سوخته نيست

بررسی تطبیقی قهرمان پوچی در آثار : آلبرت کامو ، ژان پل سارتر و سال بلو !
گردآوری و ترجمه علی اکبر عقیلی آشتیانی 
تعداد صفحات ۷۷ فرمات pdf

داستان موش و گربه حکایت هر روزه ما