هيچ تغييری با آمدن اوباما صورت نخواهد گرفت!

۱۵:۳۹ نـوام چامسکی برگردان: م. ح شوشتری متن زير ترجمه مصاحبه تلويزيون پرس Press TV)) با نويسنده، تحليل‌گر سياسی آمريکائی پروفسور نوام چامسکی است. ۲۸ ژانويه ۲۰۰۹: خبرنگار تلويزيون پرس: پرفسور چامسکی بهتر است که از پاکستان شروع کنيم. پرفسور چامسکي، کاخ سفيد در مورد کشتار‌های نوار مرزی بين پاکستان و افغانستان هيچ اظهار نظری… ادامه خواندن هيچ تغييری با آمدن اوباما صورت نخواهد گرفت!